Monday, 23/05/2022 - 18:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Tân Quang

Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục Giai đoạn 2021-2025

Thực hiện công văn số 648/KH-PGDĐT ngày 30/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sông Công. Trường Mầm non Tân Quang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong nhà trường giai đoạn 2021-2025

KẾ HOẠCH

Tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục Giai đoạn 2021-2025

Thực hiện công văn số 648/KH-PGDĐT ngày 30/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sông Công. Trường Mầm non Tân Quang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong nhà trường giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức thực hiện công tác giáo dục tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong nhà trường nhằm tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống văn hóa ứng xử của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh nhằm phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; hình thành nét văn hóa đặc sắc của học sinh nhà trường, góp phần xây dựng con người Việt Nam yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả các nội dung “Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” của Phòng GDĐT; Đề án tăng cường giáo dục tưởng cách mạng và đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên nhi đồng trong giai đoạn 2021-2025; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các ban, ngành, đoàn thể trong nhà trường, chính quyền địa phương xã Tân Quang trong triển khai thực hiện nội dung của Đề án đảm bảo thời gian theo Kế hoạch.

- Triển khai các giải pháp đồng bộ, tích cực để đến năm 2025 hình thành nét văn hóa đặc sắc, tiêu biểu của trẻ Mầm non trong nhà trường về lễ giáo, về văn hóa ứng xử, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên toàn thành phố.

- Thực hiện có hiệu quả trong kế hoạch 5 năm xây dựng nét phong cách nổi bật của trẻ trong nhà trường “Lễ phép, thân thiện, trung thực trách nhiệm”.

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

1.1. Nhà trường tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quyết định, đề án của Chính phủ và các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học cho 100% CB, GV, NV.

1.2. Xây dựng kế hoạch Đề án nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong nhà trường; tập trung xây dựng các tiêu chí cụ thể thực hiện đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong nhà trường thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo; mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên là một tấm gương về đạo đức, lối sốngứng xử văn hóa, thực hiện giáo dục nêu gương cho học sinh;

- Không cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong các sở giáo dục vi phạm đạo đức nhà giáo, kiên quyết không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong nhà trường.

1.3. Tập trung xây dựng tiêu chí về văn hóa ứng xử cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên học sinh trong trường học phù hợp với đặc điểm, tình hình văn hóa, kinh tế xã hội của địa phương và nhà trường.

- 100% CB, GV, NV, học sinh thực hiện có hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.

- BGH nhà trường phổ biến nội dung Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; đồng thời thông báo tới phụ huynh học sinh biết để phối hợp thực hiện. Công khai Bộ quy tắc ứng xử của nhà trường trên trang thông tin điện tử và niêm yết trên bảng tin của đơn vị để thực hiện.

- Hằng năm phân tích, đánh giá kết quả và đẩy mạnh thực hiện quy định quy tắc ứng xử đối với cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

- Xây dựng “Thông điệp nhà trường” nhằm giáo dục học sinh có lễ phép-thân thiện - trung thực - trách nhiệm.

- Hằng năm đánh giá kết quả triển khai thực hiện “Thông điệp nhà trường”.

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãu các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh nhà.

- Chỉ tiêu:100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học ngoài xã hội;

- 100% trẻ lễ phép, thân thiện, kỹ năng sơ đẳng về giao tiếp văn hóa trong lớp, trong nhà trường.

1.4. Tổ chức giáo dục tưởng cách mạng, đạo đức lối sống thông qua các di tích lịch sử, văn hóa của thành phố Sông Công.

- Đảm bảo 100% trẻ được tham gia hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống thông qua các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng tại thành phố Sông Công và tỉnh Thái Nguyên.

1.5. Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống thông qua tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể:

- Thực hiện nêu gương của cán bộ giáo viên, đảng viên.

- Xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho CB, GV, NV nhà trường.

- Hằng năm tổng kết đánh giá kết quả đạt được, mức độ lan tỏa, ảnh hưởng tới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử.

1.6. Năm học 2021-2022 nhà trường xây dựng giới thiệu hình tiêu biểu về giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa ứng xử trong trường học trong từng nhóm, lớp. Từ đó nhân rộng trong toàn trường trong những năm tiếp theo.

Học kỳ I năm học 2021-2022, nhà trường tổ chức lựa chọn, xây dựng hình phù hợp với đặc điểm của nhà trường và phù hợp đặc điểm lứa tuổi học sinh. Báo cáo về phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 28/1/2022 để trực tiếp để theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện hình.

1.7. Năm 2023 tổ chức sơ kết; năm 2025 giới thiệu hình tiêu biểu toàn ngành về giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa ứng xử trong trường học, giới thiệu hình tiêu biểu trên diễn đàn toàn quốc và tổ chức tổng kết thực hiện kế hoạch giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho học sinh phổ thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Chi bộ Đảng, BCH, BCHCĐ, ĐTN, các tổ chuyên môn, GV, NV đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong nhà trường

1.1. Tăng cường công tác giáo dục về chủ nghĩa Mác- Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng luận chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước, tuyên truyền phổ biến Luật Giáo dục; chỉ đạo các nhóm, lớp lồng ghép việc giáo dục đạo đức vào các hoạt động chính khoá ngoại khoá. Tuyên truyền sâu rộng về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết hợp giáo dục luận chính trị với giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh; tăng cường tính nêu gương của đội ngũ giáo viên cán bộ quản giáo dục gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy giáomột tấm gương đạo đức, tự học sáng tạo"...;

1.2. Tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” cho 100% CB, GV, NV tham gia.

1.3. Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền trên Websize của nhà trường về nội dung giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử của học sinh; về những hình tiêu biểu, những tấm gương CB, GV, NV tiêu biểu trong ứng xử văn hóa nhà trường.

1.4. Phát động phong trào thi đua trong toàn trường về xây dựng môi trường văn hóa trường học. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng kịp thời các CB, GV, NV tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua.

2. Xây dựng kế hoạch tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống thông qua các hoạt động thiết thực, cụ thể trong tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

2.1. Thực hiện nêu gương của cán bộ giáo viên, đảng viên bằng việc làm cụ thể trong từng năm học.

2.2. Xây dựng kế hoạch lồng ghép trong dạy học chính khóa, ngoại khóa các nội dung tài liệu “Bác Hồ những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào chủ đề “ Bác Hồ kính yêu”.

2.3. Tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong nhà trường qua mạng, để tạo sức lan tỏa ảnh hưởng tới đạo đức, văn hóa, lối sống của giáo viên, nhân viên là đoàn viên thanh niên.

2.4. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng đối với giáo viên, nhân viên, cuối học kỳ, cuối năm học sơ kết, tổng kết thực hiện; biểu dương, khen thưởng, giới thiệu tấm gương hình tốt kịp thời.

3. Xây dựng thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học

3.1. Triển khai đến 100% CB, GV, NV tiếp tục tổ chức thực hiện Thông 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non.

3.2. Ban hành Bộ quy tắc ứng xử phù hợp để CB, GV, NV nhà trường thực hành hiệu lực, hiệu quả.

3.3. Tiếp tục thực hiện nội dung xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

4. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học

4.1. Xây dựng nội dung giáo dục tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong năm học bảo đảm thiết thực, hiệu quả phù hợp với CB, GV, NV và học sinh.

4.2. Đổi mới phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ theo chủ đề, lĩnh vực phát triển, kết hợp với hoạt động vui chơi, hoạt động thực hành trải nghiệm; các hoạt động tập thể, lao động, vệ sinh trường lớp và thực hiện nghiêm túc quy định hát Quốc ca vào sáng thứ 2 đầu tuần ( Khi dịch Covid-19 được đẩy lùi).

4.3. Triển khai, tổ chức cho GV, GV tham gia cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai và thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong trường học” góp phần xây dựng nhà trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, rèn luyện học sinh của xã Tân Quang.

4.4. Lồng ghép nội dung giáo dục văn hóa địa phương trong chủ đề “ Quê hương đất nước” cho trẻ Mẫu giáo từ 3-5 tuổi.

4.5. Phát huy vai trò các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong nhà trường về việc bố trí thời lượng phù hợp cho các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm của trẻ thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi theo chỉ đạo của Sở GDĐT Thái Nguyên, phòng GDĐT Sông Công.

5. Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa năng lực giáo dục văn hóa ứng xử

5.1. Tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ kỹ năng sống, ứng xử văn hóa phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của từng nhóm, lớp.

5.2. Tổ chức Hội thảo chuyên đề xây dựng hình văn hóa ứng xử trong nhà trường.

6. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình trong giáo dục kỹ năng  sống văn hóa ứng xử cho học sinh

 

6.1. Phối hợp với các bậc phụ huynh học sinh thống nhất các biện pháp giáo dục kỹ năng sống, văn hóa ứng xử cho trẻ khi ở trường, ở nhà và nơi công cộng.

6.2. Thông báo cho phụ huynh nội dung Bộ quy tắc ứng xử văn hóa của nhà trường; Thông điệp nhà trường. Tổ chức tuyên truyền, phối hợp giáo dục kỹ năng sống, văn hóa ứng xử cho CB, GV, NV phụ huynh học sinh hằng năm.

6.3. Thường xuyên rà soát thực hiện Điều lệ trường Mầm non,  nội dung đánh giá trẻ theo Chương trình giáo dục Mầm non.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. BGH nhà trường

- Xây dựng kế hoạch triển khai đến 100% CB, GV, NV của nhà trường.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, tuyên dương khen thưởng kịp thời CB, GV, NV thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục đạo đức lối sống và xây dựng văn hoá ứng xử  trong trường học.

- Kiểm điểm, phê bình, kỉ luật nghiêm khắc với tập thể cá nhân nhiều khuyết điểm.

- Hằng năm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo Sông Công trước ngày 20/5 (gửi bản mềm, bản dấu đỏ lưu tại nhà trường).

2. BCHCĐ, ĐTN

- Phối hợp kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở công đoàn viên, đoàn thanh niên thực hiện các nội dung giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, văn hoá ứng xử trong nhà trường phù hợp với thực tế và nhiệm vụ được giao.

3. Các tổ chuyên môn, giáo viên

- Xây dựng kế hoạch tổ chức lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống, văn hoá ứng xử trong trường, trong nhóm, lớp thông qua các chủ đề, các lĩnh vực phát triển phù hợp với nhận thức, đặc điểm lứa tuổi của trẻ.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong nhà trường giai đoạn 2021-2025. Yêu cầu các tổ chức, đoàn thể, CB, GV, NV nhà trường nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về BGH nhà trường để điều chỉnh, bổ sung./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT Sông Công ( Để b/c);

- BCHCĐ, ĐTN ( Để p/h);

- Các tổ CM, GV ( Để t/h),

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Thị Thu

Nguồn:mntanquang.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 3
Tháng 05 : 879
Năm 2022 : 3.293